Algemene voorwaarden

1.
Advocatenkantoor De Binnenstad is de handelsnaam van de kostenmaatschap van de advocaten werkzaam bij het kantoor. De maatschap is ingeschreven in het Handelsregister.

Alle advocaten van advocatenkantoor De Binnenstad zijn zelfstandig werkende advocaten, die – al dan niet door middel van een praktijkvennootschap – voor eigen rekening en risico hun advocatenpraktijk, mede onder de handelsnaam Advocatenkantoor De Binnenstad, uitoefenen. Alle advocaten zijn zelfstandig ingeschreven in het Handelsregister.

De hierna in artikel 2 bedoelde overeenkomst van opdracht (hierna, aangeduid als overeenkomst tot de Opdracht) zal uitsluitend worden aangegaan met de advocaat (hierna te noemen: de Advocaat), respectievelijk diens praktijkvennootschap, als opdrachtnemer. De maatschap, noch haar leden – behoudens de (opdrachtnemende) Advocaat – zullen door de Opdracht gebonden zijn.

2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de Advocaat verstrekte Opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende   Opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de Opdracht schriftelijk door partijen anders is overeengekomen Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de voor de Advocaat werkzame personen, hetzij werkzaam binnen het verband van Advocatenkantoor De Binnenstad, hetzij daarbuiten.

3.
Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid, waaronder begrepen aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad krachtens artikel 6:162 BW, en de schade die daaruit voortvloeiend of verband houdend met de uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van desbetreffende Advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de verzekeringspolis.

Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering op grond van de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering mocht worden uitgekeerd, is iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid, daaronder begrepen aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad krachtens artikel 6:162 BW, beperkt tot het door de desbetreffende Advocaat voor de desbetreffende Opdracht in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen honorarium,    exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 25.000,00, zegge; vijfentwintigduizend Euro.

4.
Alle rechtsvorderingen en andere bevoegdheden die de opdrachtgever op grond van de  Opdracht kan doen gelden, vervallen indien deze niet schriftelijk (per reguliere post of per e-mail) en gemotiveerd bij de desbetreffende Advocaat zijn ingediend binnen één jaar (12 maanden) nadat de Opdrachtgever bekend was, dan wel redelijkerwijs had kunnen weten van het bestaan van de feiten waarop deze zijn/haar aanspraken baseert.

5.
De Opdrachtgever stemt ermee in dat voor de uitvoering van de Opdracht (mede) één of meer derden kunnen worden ingeschakeld, hetzij werkzaam binnen het verband van de   de kostenmaatschap, hetzij buiten de kostenmaatschap. Voor eventuele tekortkomingen van dergelijke derden is de desbetreffende Advocaat die de derden heeft ingeschakeld, niet          aansprakelijk, behoudens indien sprake zou zijn van opzet of grove nalatigheid van desbetreffende Advocaat die de derde(n) heeft ingeschakeld. De bevoegdheid tot het inschakelen van een derde/ derden omvat ook de bevoegdheid om namens Opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derde(n).

6.
De uitvoering van de Opdracht(en) door de desbetreffende Advocaat geschiedt alleen ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de (inhoud van) verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Inhoud is daarmee vertrouwelijk van aard.

7.
De Opdrachtgever vrijwaart de desbetreffende Advocaat en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die samenhangen met de Opdracht, uitzondering: behoudens opzet of grove nalatigheid van de desbetreffende Advocaat.

8.
De door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie bestaat uit honorarium, verschotten   en omzetbelasting (BTW).

Tenzij uitdrukkelijk en daarmee schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt het  honorarium het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – en de aan de Opdracht bestede tijd.

De overige verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de Opdracht zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De desbetreffende Advocaat kan de voldoening van een voorschot verlangen om diens einddeclaratie te verrekenen.

9.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen declaraties binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening te worden voldaan aan  desbetreffende Advocaat. De Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en de wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan de datum van voldoening. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt berekend aan de hand van de            staffel van artikel 2 van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, verschuldigd.

10.
De desbetreffende Advocaat is bevoegd om de werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten indien een opeisbare declaratie of een gevraagd voorschot door de Opdrachtgever niet(geheel) is voldaan, zonder dat de desbetreffende Advocaat aansprakelijk is voor schade die hierdoor mocht ontstaan.

11.
Indien een Opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt verstrekt, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen.

12.
Op de rechtsverhouding met opdrachtgever en de desbetreffende Advocaat, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking mogen voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam.

Tevens is de desbetreffende Advocaat bevoegd om een geschil met de Opdrachtgever aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

13.
Advocatenkantoor De Binnenstad kent een kantoorklachtenregeling voor cliënten, zoals is bepaald in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur.

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op alle aan de Advocaat verleende opdrachten en eveneens op de door onder de verantwoordelijkheid van de behandelend Advocaat werkzame personen verrichte werkzaamheden.

De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van een eventuele klacht.