PRIVACY VERKLARING

 

 

Inleiding

Advocatenkantoor De Binnenstad, hierna te noemen “De Binnenstad” kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Binnenstad.

De Binnenstad kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw geboortedatum, uw geslacht, uw nationaliteit, uw burgerlijke staat, uw BSN-nummer, uw V-nummer, uw IBAN-nummer en overige betalingsgegevens, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw gegevens betreffende uw bezoek aan onze website zoals een IP-adres, persoonsgegevens die u aan De Binnenstad verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, beeld en beeldgegevens die u aan ons verstrekt zowel als alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met De Binnenstad.

 

Doeleinden en grondslagen

De Binnenstad  verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt in het leveren van juridische diensten, al dan niet in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst van opdracht, om een betaling af te handelen of een toevoeging te kunnen aanvragen, het behandelen van uw sollicitatie, het genereren van statistieken betreffende onze website en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

 

Duur

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien wel een overeenkomst met u tot stand komt, bewaren wij uw gegevens gedurende 10 jaar na sluiting van uw dossier in ons (externe) archief.

Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

 

Delen met anderen

De Binnenstad verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen uw gegevens delen met alle bij de juridische procedure betrokken partijen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de juridische procedure, voor het behartigen van de door u aangegeven belangen, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.

Met derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving; De Binnenstad is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.

 

Uw rechten

  • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens
  • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn
  • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
  • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
  • Het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken

Wij willen u er op wijzen dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd of verplicht zijn uw gegevens toch te blijven verwerken. Hiernaast willen wij u erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiligen

De Binnenstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, vernietiging, schade, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Binnenstad maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Binnenstad verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@binnenstadadvocaten.nl.

 

Cookies en Google Analytics

De Binnenstad maakt op haar website gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Het blokkeren van cookies kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van onze website.

Voor de cookies die Google Analytics op de website van De Binnenstad plaatst en de data die Google hiermee verzamelt, verwijzen wij u naar de verklaringen die Google daarover heeft gegeven op hun website.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.